Služby
Spolupracujeme s celou řadou odborníků a specialistů. Poskytujeme široké spektrum auditů, nejrůznějších typů evaluací a workshopů na míru. A to například v oblasti strategie, marketingu a HR. Naše služby jsou určeny zejména:

ŘEDITELKÁM / ŘEDITELŮM

FUNDRAISERŮM
PR PRACOVNÍKŮM

VEDOUCÍM SLUŽEB

PROJEKTOVÝM MANAŽERŮM

ŘEDITELKÁM / ŘEDITELŮM
Strategické plánování
 • Zamýšlíte se nad dlouhodobou udržitelností vaší organizace?
 • Připravujete organizaci na transformaci?
 • Zajímá vás, zda je vaše práce srozumitelná pro vaše dárce a příznivce?

Neziskové organizace potřebují partnery pro realizaci záměrů, financování, sdílení zkušeností a další podporu. Kvalitní a dlouhodobý partnerský vztah se vytváří na základě sdílené vize, společných záměrů a plánů do budoucna. Cesta k partnerství tedy vede přes dlouhodobý plán. Tvořte budoucnost pomocí strategického plánování!

Pomůžeme vám vytvořit nebo připomínkovat strategický plán vaší organizace. Vyjdeme ze základních stavebních kamenů. tedy hodnot, poslání a vize organizace. Provedeme analýzu stávající situace, na jejím základě určíme silné a slabé stránky. Pak společně stanovíme dlouhodobé cíle (kam chce organizace směřovat) a společně vytyčíme dílčí kroky a úkoly směřující k dosažení těchto cílů.

Důležitá je pro nás dlouhodobá užitečnost a udržitelnost organizace na trhu.

Audit organizační struktury
 • Liší se profily práce od toho, co pracovníci skutečně dělají?
 • Máte v organizaci vždy dost „kritiků“, ale nikdo za nic nechce odpovídat?
 • Nevíte si rady s kombinací pozic v různých projektech a v organizaci samotné?

Audit organizační struktury odhalí kostru společnosti a umožní lépe dosahovat plánované cíle. Začíná SWOT analýzou stávajícího uspořádání organizace a výsledkem je upravená struktura organizace, harmonogram jednotlivých kroků proměny a též analýza rizik, ke kterým by případně mohlo dojít.
Z manažerského řízení doporučujeme jednou za dva roky provést revizi organizační struktury, a to jak z pohledu poslání / hodnoty / služby, tak z pohledu definice strategických záměrů a klíčových strategických cílů.

Analýza vzdělávacích potřeb
 • Jsou lidé, kteří často jezdí na školení efektivnější než ti ostatní?
 • Jak poznat, který workshop je skutečně užitečný a pro koho?
 • Kolik času a peněz se vyplatí investovat do vzdělání zaměstnanců?

Provedeme analýzu kompetencí vybraných pracovníků v oblasti interpersonální, odborné i manažerské. Na ni naváže určení oblastí rozvoje. Soustředíme se na to, aby byly fixovány silné stránky a došlo k posílení těch slabých.

Řízení rizik (risk management)
 • Rádi byste se vyhnuli nepředvídatelným stavům, které hrozí vaší organizaci?
 • Chcete být připraveni, když nějaký katastrofický scénář přesto nastane?
 • Je možné poučit se z chyb při řešení krizí?

Risk managment popisuje a vyhodnocuje rizika organizace, projektů, služeb apod. Jasně identifikuje rizika, dále se zabývá jejich hodnocením, definuje strategii pro zvládnutí určených rizik a provádí průběžný monitoring vývoje rizikových stavů. Díky této analýze je organizace schopna pružně a systematicky reagovat na změny (tedy nastalá rizika) a zároveň bude zajištěn průběžný monitoring.

Fundraiser je obchodník
 • Jak si zajistit vícezdrojové financování?
 • Chybí vám volné finanční zdroje na rozvoj vaší organizace?
 • Lze zvýšit výkon fundraisera?

Reagujeme na tři situace, ve kterých se můžete nacházet:

 1. FR potřebujete postavit (od strategií po nástroje)
 2. FR potřebujete doladit (např. vybrat vhodné nástroje)
 3. Potřebujete zvýšit výkon FR (např. nastavit KPIs)

Naším cílem je zefektivnit fundraising. Začínáme analýzou stávající situace ve vaší organizaci. Vždy totiž vycházíme z vašich potřeb. S fundraiserem pracujeme na jeho obchodních dovednostech a na jeho schopnostech tvořit FR plán a plnit ho. Teorie je spojená se zaváděním do praxe. Fundraiser s námi konzultuje jednotlivé kroky, kterými prochází v reálných situacích. Okamžitě tak zjistíme, zda nové poznatky a dovednosti mají očekávaný efekt.

Procesní analýza organizace podle metodiky CAF
 • Dozrál čas na změnu mindsetu lidí v organizaci?
 • Rádi byste se na chvíli zastavili a zhodnotili vaši organizaci společně s experty zvenčí?
 • Chystáte se budovat partnerství s organizacemi soukromého sektoru a hledáte způsob, jak ukázat, že vaše organizace je profesionální?

Fungování neziskových organizací v dnešní době vyžaduje nejen odbornost a empatii, ale i efektivitu a hladký chod. V řízení procesů a činností existují téměř ve všech případech rezervy, jejichž odstraněním se výkon organizace citelně zvýší.

Podrobíme mikroskopické analýze řídící procesy v organizaci počínaje strategickým řízením přes interní komunikaci, PR a fundraising, poskytování služeb a provoz organizace až po práci s vlastními lidmi. Společným cílem je trvale udržitelná organizace stojící na pevných základech. Efektivním nástrojem pro nás bude využití metodického rámce CAF (Common Assesment Framework), díky kterému do vaší organizace přineseme nový nástroj strategického řízení. Model vychází z myšlenky, že nejlepší výsledky organizace jsou dosahovány na základě strategického řízení, za pomoci zaměstnanců, partnerů a dalších zdrojů.

Model je dynamický a založený na sebereflexi organizace – proto je prvním krokem vytvoření sebehodnotící zprávy samotnou organizací. Následně ji projde nezávislé oko našeho experta, který vlídně, ale spravedlivě poskytne pohled zvenčí a definuje doporučení pro změny, úpravy a další rozvoj.

LinkedIn pro neziskové organizace
 • Chcete vědět novinky z vašeho oboru?
 • Potřebujete zviditelnit vaši organizaci?
 • Sháníte nové lidi ke spolupráci?

LinkedIn je největší profesní síť na světě, kterou v naší republice využívá přes 1,7 milionů lidí a více jak 80 000 firem. Tato sociální síť je úžasným nástrojem, jak budovat a zviditelňovat značku vaší organizace a jak být u zdroje všech podstatných informací z branže. Ukážeme vám, jak na ni. Jak nejlépe prezentovat vaši organizaci, jak sestavit PR plán, jak vyhodnocovat jeho úspěšnost. Pokud potřebujete nové kolegy, naučíme vás, jak najít ty pravé. A jak se ukázat jako TOP zaměstnavatel.

FUNDRAISERŮM
PR PRACOVNÍKŮM
PR/FR matice
 • S kým vším je dobré spolupracovat?
 • Jaké zájmy má ta která instituce či jednotlivec a čím nám mohou být prospěšní?
 • Čím jim naopak můžeme být prospěšní my?

Rozšíříme váš pohled na stakeholders, tedy tzv. zúčastněné třetí strany, které mají vliv na fungování vaší organizace. Věřte, že to nejsou jen přímí uživatelé vašich služeb. U každé si zkusíte popsat její charakteristiku, důvod spolupráce, klíčové sdělení organizace, definici aktuální (ne)spolupráce a FR/PR potenciál.

Tvorba FR plánu
 • Jsou vaším strašákem finance?
 • Odkud vzít další finanční prostředky?

Vytvoříme společně mapu finančních zdrojů a fundraisingový plán vaší organizace. Zaměříme se i na rozložení rizika výpadku financování, aby vás výpadek hlavního zdroje finančních prostředků neohozil.

Tvorba PR plánu
 • Jak vytvořit dobré jméno vaší organizace?
 • Jaké jsou kroky k vytvoření dobrého PR plánu?
 • Jaké kanály se k tomu používají?

Prostřednictvím PR plánu i realizace jednotlivých PR aktivit vám pomůžeme posílit a upevnit image vaší organizace. Ta napomáhá dlouhodobému partnerství s dalšími subjekty na trhu a získávání finančních prostředků na aktivity organizace. Podíváme se s vámi na přehled a možnosti propagace vašich služeb. Dáme vám zpětnou vazbu z pohledu cílových skupin vaší organizace, provedeme analýzu nákladů a výnosů, připravíme plán propagace a práce s jednotlivými propagačními kanály.

Fundraiser je obchodník
 • Co ten fundraiser vlastně dělá?
 • Jaké jsou jeho kompetence a pravomoci?
 • Přináší úspěšný fundraiser větší zisk nebo je to jen mýtus?

Fundraiser není kouzelník, který sype desetitisíce z rukávu. Fundraiser je především stratég s jasně vymezenými činnostmi, zvyklý přemýšlet “out of the box”. Naučíme ho opustit empatii a smýšlení sociálního pracovníka a vybavíme ho obchodními dovednostmi, které jsou pro jeho činnost nejdůležitější.

Naší snahou není naučit fundraisera teorii a po skončení workshopu ho v tom nechat plavat. Naopak, chceme být pravidelným průvodcem, se kterým budete konzultovat jednotlivé kroky a společně se dobereme k vytouženému cíli. Tedy k zajištění vícezdrojového financování, vylepšení image organizace a naplnění FR plánu.

Audit vnější komunikace
 • Chcete vědět jaká je image vaší organizace a co všechno o sobě říkáte?
 • Používáte všechny dostupné komunikační nástroje a víte, jak s nimi efektivně zacházet?
 • Je vůbec nutné je používat všechny?
 • Proč dávat příspěvek na facebook ve středu v 13:30?

Audit vám pomůže s komunikací s veřejností, partnery či sponzory. Pečlivě zhodnotí současný stav: zanalyzuje obsah, formu, četnost, a hlavně efektivnost komunikace. A na tomto základě navrhneme dlouhodobé PR cíle a také to, jak jich dosáhnout. Definujeme PR cíle a cílové skupiny a nabídneme možnosti, jak s nimi komunikovat. Na kvalitě komunikace totiž závisí nejen pověst organizace, ale také dostupnost finančních zdrojů či zájem lidí u vás pracovat.

LinkedIn pro neziskové organizace
 • Chcete vědět novinky z vašeho oboru?
 • Potřebujete zviditelnit vaši organizaci?
 • Sháníte nové lidi ke spolupráci?

LinkedIn je největší profesní síť na světě, kterou v naší republice využívá přes 1,7 milionů lidí a více jak 80 000 firem. Tato sociální síť je úžasným nástrojem, jak budovat a zviditelňovat značku vaší organizace a jak být u zdroje všech podstatných informací z branže. Ukážeme vám, jak na ni. Jak nejlépe prezentovat vaši organizaci, jak sestavit PR plán, jak vyhodnocovat jeho úspěšnost. Pokud potřebujete nové kolegy, naučíme vás, jak najít ty pravé. A jak se ukázat jako TOP zaměstnavatel.

VEDOUCÍM SLUŽEB
Koncepce služby
 • Quo vadis, službo? aneb kam má služba směřovat v následujících 3 letech?
 • Kolik na ni potřebujeme peněz?
 • Přináší úspěšný fundraiser větší zisk nebo je to jen mýtus?

Podíváme se na zoubek základním stavebním kamenům - poslání, cílům, definicím cílových skupin služby a očekávaných dopadů na klienta. Navážeme analýzou stávajících finančních a personálních zdrojů. Vytyčíme nové, nikoliv vzletné, ale realistické a realizovatelné cíle a popíšeme cesty k jejich naplnění. Za kolik, s kým, proč...

Dopadová evaluace služby
 • Chcete si ověřit účinnost vašich sociálních služeb ve světle jejich poslání?
 • Prezentovali byste rádi ve srozumitelné a uchopitelné podobě dopady vaší sociální služby veřejnosti?
 • Chcete mít tvrdé argumenty o užitečnosti vaší služby směrem ke stálým i potenciálním donorům?
 • Zajímá vás, jestli se vaše sociální služba ubírá tím strategickým směrem, který jste pro ni stanovili?

Dnešní doba je charakteristická tlakem na výsledky sociálních služeb i si od sociálních služeb žádá čím dál vyšší kvalitu, na jejíž provedení je zapotřebí dostatečné množství zdrojů (finance, kvalitní personál apod.). Jak prezentovat veřejnosti užitečnost vaší služby, aby ji dostatečně ocenila? Důležité je rozšíření kvantitativních výstupů (které jsou jen jedním pohledem na službu) o dopady kvalitativní (tady dopady na komunitu jako celek). Výhody sledování dopadů sociální služby se promítají také dovnitř organizace. Pomocí pojmenovaných dopadů si ověříte strategické směřování vašich sociálních služeb a namotivujete sociální pracovníky, že vykonávají smysluplnou práci

V rámci řešitelských workshopů pojmenujeme klíčové cílové skupiny a definujeme potřebnou změnu, kterou má vaše služby těmto cílovým skupinám přinést. Společně nastavíme postup a nástroje, s jejichž pomocí získáte potřebná data pro sledování dopadů vašich služeb, naučíme vás tato data správně interpretovat a tím zprostředkovat zprávu o dopadech vašich služeb klíčovým zainteresovaným stranám.

Procesní audit služby
 • Přemýšlíte nad zlepšováním toho, jak své služby poskytujete?
 • Nejste si jistí maximální účinností vašich sociálních služeb?
 • Plníte standardy kvality sociálních služeb na jedničku a zároveň cítíte, že by vaše služby potřebovaly doladit?
 • Chcete inovovat sociální služby vaší organizace?

Procesní audit sociální služby se zaměřuje na zlepšování řízení celého procesu sociální služby. Na poskytování služby, na personální i systémové aspekty. Výstupem auditu je popis a odborné posouzení aktuálního stavu procesů v konkrétní sociální službě spolu s doporučenými nápravnými opatřeními, přiměřenými konkrétní organizaci a službě.

Práce se změnou
 • Jaké jsou důvody ke změně v organizaci?
 • Proč k završení změny vede osm kroků?
 • Proč je neochota ke změně běžná a jak ji překonat?

V tomto kurzu se dozvíte, jak poznáte důvody ke změnám v organizaci. Naučíte se rozpoznat závažnost změn a také jejich typy. Řídit změny už v budoucnu zvládnete stejně dobře jako (a zde si doplňte to, v čem jste opravdu dobří). Je běžné, že každou změnu provází stres. Naučíte se ho očekávat i zvládat. A podíváme se i na to, jaké jsou důsledky změny, například ty sociální.

Analýza vzdělávacích potřeb
 • Jsou lidé, kteří často jezdí na školení efektivnější než ti ostatní?
 • Jak poznat, který workshop je skutečně užitečný a pro koho?
 • Kolik času a peněz se vyplatí investovat do vzdělání zaměstnanců?

Provedeme analýzu kompetencí vybraných pracovníků v oblasti interpersonální, odborné i manažerské. Na ni naváže určení oblastí rozvoje. Soustředíme se na to, aby byly fixovány silné stránky a došlo k posílení těch slabých.

PROJEKTOVÝM MANAŽERŮM
Evaluace projektu
 • Chcete dát donorovi zpětnou vazbu, že se jeho finanční podpora vašeho projektu vyplatila a má smysl podpořit váš další nápad?
 • Chcete mít nezávislý pohled na realizaci vašeho projektu?
 • Chcete zajistit pro vašeho projektového manažera klidné spaní a mít nezávislou evaluační podporu?

Evaluace projektů se již běžně vyskytuje jako podmínka projektů schválených donorem k realizaci. Evaluace může být zajištěna jak interně, tak externě. U externí evaluace je velká výhoda odstupu a náhledu z širší perspektivy. Naši externí evaluaci projektu stavíme na nezávislém hodnocení s nadhledem a v širší perspektivě krátkodobých a dlouhodobých dopadů. Jako nezávislí evaluátoři jsme oproštěni od každodenního běhu realizace projektu a během průběžného hodnocení snadněji identifikujeme odchylky od původního naplánovaného plnění projektu. Hodnotíme také průběžnou kvalitu vznikajících výstupů, čímž kontrolujeme běh projektu celistvě až k dopadům, tedy nad rámec povinných výstupů. V závěru projektu nezávisle prozkoumáme, jak se povinným výstupům projektu daří v praxi a jakých efektů projekt v okolí docílil.

Tvorba projektu - logický rámec a jeho prvky
 • Co vše je třeba prozkoumat před zahájením projektu?
 • Je logický rámec opravdu logický?
 • Je dobré si udělat analýzu projektu sám či požádat někoho zvenčí?

Při tvorbě projektu se nevyhneme určitý fázím. Je důležité si definovat problém, záměr a cíle. Provést předprojektovou analýzu, tedy studii příležitosti, feasibility study, externí analýzy (SLEPT, Porter), celkovou SWOT analýzu atd. A to jsme teprve na začátku. Ale není to tak složité, jak to vypadá. Stejně tak společně zvládneme definovat zainteresované skupiny či si ujasníme význam a využití trojimperativu. A hlavně zvládneme proplout celým projektem pomocí logického rámce.

Úvod do projektového řízení
 • Je důvod k panice, když se změní cíle projektu?
 • Existují finty pro vedení projektového týmu?
 • Jak poznáte, že byl projekt úspěšný?

Dozvíte se vše o řízení projektů. Začneme základní terminologii a hned po ní se vrhneme do praxe. Ujasníme si, kdo všechno by měl být ve vašem projektovém týmu, jaké v něm má kdo kompetence a jak tým řídit. Samozřejmě se musíme věnovat financování projektu a prevenci rizik, které by se mohly vyskytnout. Definujeme jednotlivé fáze projektu od plánování až po jeho hodnocení. A když už projekt budete realizovat, budeme vám nápomocni a jednotlivými kroky vás provedeme. A uvidíte, že co má logiku na flipchartu, funguje i v praxi.